İstiklal Marşımız
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Başkan'ın Mesajı
Merhaba Vatan...
18 Mart Mesajı
Kurucular Kurulu
Yönetim Kurulu
Şehit Asker Ağıdı
Bir Şehit Şiiri
Çanakkale Şehitlerine
İlgili Mevzuat
Sitemiz
kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
 
 
TERRLE MCADELE KANUNU (*)   
lgili Mevzuatlar Sayfasna Dn

Kanun No.:3713

Resmi Gazete :12.04.1991  Say: 20843 (Mkerrer)

Kabul Tarihi : 12.04.1991

BRNC BLM

TANIM VE TERR SULARI

 

TERR TANIMI

MADDE 1 - Terr; bask, cebir ve iddet, korkutma, yldrma, sindirme veya tehdit yntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik dzenini deitirmek, Devletin lkesi ve milleti ile blnmez btnln bozmak, Trk Devletinin ve Cumhuriyetinin varln tehlikeye drmek, devlet otoritesini zaafa uratmak veya ykmak veya ele geirmek, temel hak ve hrriyetleri yok etmek, Devletin ii ve d gvenliini, kamu dzenini veya genel sal bozmak amacyla bir rgte mensup kii veya kiiler tarafndan giriilecek her trl eylemlerdir.

Bu Kanunda yazl olan rgt, iki veya daha fazla kimsenin ayn ama etrafnda birlemesiyle meydana gelmi saylr.

rgt terimi, Trk Ceza Kanunu ile ceza hkmlerini ieren zel kanunlarda geen teekkl, cemiyet, silahl cemiyet, ete veya silahl eteyi de kapsar.

 

TERR SULUSU

MADDE 2 - Birinci maddede belirlenen amalara ulamak iin meydana getirilmi rgtlerin mensubu olup da, bu amalar dorultusunda dierleri ile beraber veya tek bana su ileyen veya amalanan suu ilemese dahi rgtlerin mensubu olan kii terr sulusudur.

Terr rgtne mensup olmasa dahi rgt adna su ileyenler de terr sulusu saylr ve rgt mensuplar gibi cezalandrlrlar.

 

TERR SULARI

MADDE 3 -Trk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171 ve 172 nci maddelerinde yazl sular, terr sulardr.

 

TERR AMACI LE LENLEN SULAR

MADDE 4 -Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) (Deiik bent: 13.11.1996-4211 s. Y. m.1) Trk Ceza Kanunu`nun 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 169 ve 384 nc maddeleri ile 499 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yazl sular,

b) 2845 sayl Devlet Gvenlik Mahkemelerinin Kurulu ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanununun 9 uncu maddesinin (b), (c), (e) bentlerinde yazl sular,

1 inci maddede belirtilen terr amac ile ilendii takdirde terr suu saylr.

 

CEZALARIN ARTIRILMASI

MADDE 5 -3 ve 4 nc maddelerde yazl sular ileyenler hakknda ilgili kanunlara gre tayin edilecek ahsi hrriyeti balayc cezalar veya para cezalar yar orannda artrlarak hkmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil iin, gerek her nevi ceza iin muayyen olan cezann yukar snr alabilir. Ancak ahsi hrriyeti balayc cezalarda bu snr ar hapiste 36, hapiste 25, hafif hapiste 10 yl geemez.

 

AIKLAMA VE YAYINLAMA

MADDE 6 -sim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime ynelik olduunun anlalmasn salayacak surette kiilere kar terr rgtleri tarafndan su ileneceini veya terrle mcadelede grev alm kamu grevlilerinin hviyetlerini aklayanlar veya yaynlayanlar veya bu yolla kiileri hedef gsterenler be milyon liradan on milyon liraya kadar ar para cezas ile cezalandrlr.

Terr rgtlerinin bildiri veya aklamalarn basanlara veya yaynlayanlara be milyon liradan on milyon liraya kadar ar para cezas verilir.

Bu Kanunun 14 nc maddesine aykr olarak muhbirlerin hviyetlerini aklayanlar veya yaynlayanlar be milyon liradan on milyon liraya kadar ar para cezas ile cezalandrlr. Yukardaki fkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayl Basn Kanununun 3 nc maddesindeki mevkuteler vastasyla ilenmesi halinde, ayrca sahiplerine de; mevkute bir aydan az sreli ise bir nceki ay ortalama fiili sat miktarnn, aylk veya bir aydan fazla sreli ise bir nceki fiili sat miktarnn, yzde doksan kadar ar para cezas verilir. Ancak, bu ceza elli milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu mdrlerine, sahiplerine verilecek cezann yars uygulanr.

 

TERR RGTLER

MADDE 7 -3 ve 4 nc maddelerle Trk Ceza Kanununun 168, 169, 171, 313, 314 ve 315 inci maddeleri hkmleri sakl kalmak kaydyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsamna giren rgtleri her ne nam altnda olursa olsun kuranlar veya bunlarn faaliyetlerini dzenleyenler veya ynetenler be yldan on yla kadar ar hapis ve ikiyzmilyon liradan beyzmilyon liraya kadar ar para cezas, bu rgtlere girenler yldan be yla kadar ar hapis ve yz milyon liradan yzmilyon liraya kadar ar para cezas ile cezalandrlrlar.

Yukardaki fkra uyarnca meydana getirilen rgt mensuplarna yardm edenlere ve rgtle ilgili propaganda yapanlara fiilleri baka bir su olutursa bile ayrca bir yldan be yla kadar hapis ve elli milyon liradan yz milyon liraya kadar ar para cezas hkmolunur.

Bu yardm; dernek, vakf, siyasi parti, ii ve meslek kurulularna veya bunlarn yan kurulularna ait bina, lokal, bro veya eklentilerinde veya retim kurumlarnda veya retim yurtlarnda veya bunlarn eklentilerinde yaplrsa ikinci fkradaki cezalarn iki kat hkmolunur.

Ayrca; dernek, vakf, sendika (...) terre destek olduklar tespit edildiinde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece kapatlr. Kapatlan bu kurulularn mal varlklarnn msaderesine karar verilir.2

Yukardaki 2 nci fkrada belirtilen rgtle ilgili propaganda suunun 5680 sayl Basn Kanununun 3 nc maddesinde belirtilen mevkuteler vastas ile ilenmesi halinde, ayrca sahiplerine de mevkute bir aydan az sreli ise, bir nceki ay ortalama sat miktarnn; (...) yzde doksan kadar ar para cezas verilir. Ancak, bu para cezalar yz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu mdrlerine, sahiplerine verilecek para cezasnn yars uygulanr ve alt aydan iki yla kadar hapis cezas hkmolunur.

 

DEVLETN BLNMEZL ALEYHNE PROPAGANDA

MADDE 8 -(Deiik madde: 27.10.1995 - 4126 s. Y. m.1) Trkiye Cumhuriyeti Devletinin lkesi ve milletiyle blnmez btnln bozmay hedef alan yazl ve szl propaganda ile toplant, gsteri ve yry yaplamaz. Yapanlar hakknda bir yldan yla kadar hapis ve yz milyon liradan yzmilyon liraya kadar ar para cezas hkmolunur. Bu suun mkerreren ilenmesi halinde, verilecek cezalar paraya evrilemez.

Birinci fkrada belirtilen propaganda suunun 5680 sayl Basn Kanunu`nun 3 nc maddesinde belirtilen mevkuteler vastas ile ilenmesi halinde, ayrca sahiplerine de mevkute bir aydan az sreli ise, bir nceki ay ortalama sat miktarnn yzde doksan kadar ar para cezas verilir. Ancak bu para cezalar yz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu mdrlerine, sahiplerine verilecek para cezasnn yars uygulanr ve alt aydan iki yla kadar hapis cezas hkmolunur.

Birinci fkrada belirtilen propaganda suunun ikinci fkrada yazl mevkuteler dnda basl eser ve sair kitle iletiim aralar ile ilenmesi halinde, sorumlular ve ayrca kitle iletiim aralar sahipleri hakknda alt aydan iki yla kadar hapis, yz milyon liradan yzmilyon liraya kadar ar para cezas hkmolunur. Ayrca bu fiilin radyo ve televizyonlar vastasyla ilenmesi halinde mahkemece ilgili radyo ve televizyon kuruluunun bir gnden on be gne kadar yayndan men`ine karar verilir.

Birinci fkrada yazl fiillerin ikinci ve nc fkralarda yazl kitle iletiim aralar ile ilenmesi halinde belirlenen ceza te birden yarya kadar artrlr.

 

KNC BLM

YARGILAMA USULLER

 

GREVL MAHKEME

MADDE 9 -Bu Kanun kapsamn giren sularla ilgili davalara Devlet Gvenlik Mahkemelerinde baklr ve bu sular ileyenler ile bunlarn sularna itirak edenler hakknda bu Kanun ve 2845 sayl Devlet Gvenlik Mahkemelerinin Kurulu ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.

 

AVUKAT TARAFINDAN TEMSL VE GRTRLME

MADDE 10 - (An. Mah.: E.: 1991/18, K.: 1992/20, T.: 31.03.1992 s. Kararyla iptal)

 

GZETM SRES

MADDE 11 -(18.11.1992 - 3842 s. Y. m.31 ile yr.kld.)

 

TUTANAK DZENLEYENLERN DNLENMELER

MADDE 12 -Bu Kanun kapsamna giren sularn soruturmas srasnda sanklarn ve tanklarn ifadelerini alan veya olay ve tespit tutana dzenleyen zabta amir ve memurlar, zaruret grlmesi halinde durumada tank olarak dinlenebilirler. (kinci cmle iptal: Ana Mah.nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18,K.:1992/20 sayl karar ile.)(1)

 

ERTELEME VE PARAYA EVRLME

MADDE 13 -Bu Kanun kapsamna giren sulardan dolay verilen cezalar, para cezasna veya tedbirlerden birine evrilemez ve ertelenemez.

(Ek fkra: 27.10.1995 - 4126 s. Y. m.2)Ancak bu madde hkm, 8 inci madde uyarnca verilen mahkumiyet kararlar iin uygulanmaz.

 

MUHBRLERN HVYETLERNN AIKLANMAMASI

MADDE 14 -Bu Kanun kapsamna giren sular ve sulular ihbar edenlerin hviyetleri, rzalar olmadka veya ihbarn mahiyeti haklarnda su tekil etmedike aklanamaz.

 

MDAF TAYN

MADDE 15 - (Birinci fkra: An. Mah. E.: 1991/18, K.: 1992/20, T.: 31.03.1992 s. kararyla iptal)

Terrle mcadelede grev alan istihbarat ve zabta amir ve memurlar ile bu amala grevlendirilmi dier personelin bu grevlerinin ifasndan doduu iddia edilen sulardan dolay aleyhlerine alan davalarda en ok avukat bulundurulur ve bunlara avukatlk creti tarifesine bal olmakszn yaplacak demeler, ilgili kurulular btelerine konulacak denekten karlanr.

(nc fkra: An. Mah. E.: 1991/18, K.: 1992/20, T.: 31.03.1992 s. kararyla iptal)

 

 

NC BLM

CEZALARIN NFAZI

 

CEZALARIN NFAZI VE TUTUKLULARIN MUHAFAZASI

MADDE 16 -Bu Kanun kapsamna giren sulardan mahkum olanlarn cezalar, tek kiilik veya kiilik oda sistemine gre ina edilen zel infaz kurumlarnda infaz edilir.

Bu kurumlarda ak gr yaptrlmaz. Hkmllerin birbirleriyle irtibatna ve dier hkmllerle haberlemesine engel olunur.

Bu kurumlarda cezasnn en az te birini iyi halle geiren hkmllerden (...) dier kapal infaz kurumuna nakledilebilirler.

Bu kanun kapsamna giren sulardan tutuklananlar da birinci fkrada gsterilen ekilde ina edilmi tutukevlerinde muhafaza edilirler. kinci fkra hkmleri tutuklular hakknda da uygulanr.

 

ARTLA SALIVERLME

MADDE 17 -Bu Kanun kapsamna giren sulardan mahkum olanlardan, Trkiye Byk Millet Meclisi tarafndan lm cezalarnn yerine getirilmemesine karar verilenler 36 yllarn, mebbet ar hapis cezasna hkmller 30 yllarn, dier ahsi hrriyeti balayc cezalara mahkum edilmi olanlar hkmllk sresinin 3/4`n ekmi olup da iyi halli hkml niteliinde bulunduklar takdirde talepleri olmakszn artla salverilirler.

Bunlardan, tutuklu veya hkml iken firar edenler veya firara teebbs suundan veya cezaevi idaresine kar ayaklanma suundan mahkum edilmi bulunanlar ile disiplin cezas olarak defa hcre hapsi cezas alm olanlar, bu disiplin cezalar kaldrlm olsa bile artla salverilmeden yararlanamazlar.

Bu Kanun kapsamna giren sulardan mahkum olanlar, hkmlerinin kesinleme tarihinden sonra bu Kanunun kapsamna giren bir suu ilemeleri halinde, artla salverilmeden yararlanamazlar.

Bu hkmller hakknda, 647 sayl Cezalarn nfaz Hakknda Kanunun 19 uncu maddesinin bir ve ikinci fkralar ile Ek 2 nci maddesi hkmleri uygulanmaz.

 

CEZA VE TUTUKEV NAATI

MADDE 18 -16 nc maddeye gre ina edilecek ceza ve tutukevleri ile adliye ve zabta nezarethanelerinin yapmnda 2886 sayl Devlet hale Kanununun 89 uncu maddesi hkmleri uygulanr.

 

DRDNC BLM

ETL HKMLER

 

DLLENDRME

MADDE 19 -iler Bakanlnca belirlenecek, bu Kanun kapsamna giren su faillerinin yakalanabilmesine yardmc olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere 1481 sayl Asayie Messir Baz Fiillerin nlenmesi Hakknda Kanun hkmlerine gre para dl verilir.

ileri Bakanlnca dl verilenler hakknda koruma tedbirleri alnr.

 

KORUMA TEDBRLER

MADDE 20 -Terr ve anari ile mcadelede grev veren veya bu grevi ifa eden adli, istihbar, idari ve askeri grevliler, zabta amir ve memurlar, Ceza ve Tevkif evleri Genel Mdr ve Genel Mdr Yardmclar, terr sulularnn muhafaza edildii ceza ve tutukevlerinin savclar ve mdrleri, Devlet Gvenlik Mahkemeleri hakim ve savclar ile bu, grevlerinden ayrlm olanlar ve terr rgtlerinin ak hedefi haline gelen veya getirilenler ile sularn aydnlatlmasnda yardmc olan tank ve ihbarclar hakknda gerekli koruma tedbirleri Devlet tarafndan alnr.

(Deiik Fkra: 10.03.1993 - 3871 s. Y. m.1.)Bu koruma tedbirleri; talep halinde estetik cerrahi yoluyla fizyolojik grnmn deitirilmesi dahil, nfus kayd, ehliyet, evlenme czdan, diploma ve benzeri belgelerin deitirilmesi, askerlik ileminin dzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlklaryla ilgili haklar, sosyal gvenlik ve dier haklarn korunmas gibi hususlarda dzenleme yaplr. Korumaya alnm emekli personelden, meskende korunmalar mutlak surette zorunlu bulunanlar; grev yaptklar Bakanlk veya Kamu Kurum ve Kurulularna ait konutlardan Maliye ve Gmrk Bakanlnca rayi kiralar dikkate alnarak tespit olunacak kira bedeli ile kiralama esaslarna gre yararlandrlr.

Bu tedbirlerin uygulanmasnda, ileri Bakanl ile ilgili dier kurum ve kurulular gerekli her trl gizlilik kurallarna uymak zorundadrlar.

Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usuller Babakanlka karlacak bir ynetmelik ile belirlenir.

Yukarda saylanlardan kamu grevlileri, grevlerinden ayrlm olsalar dahi terr sulular tarafndan kendilerine veya e ve ocuklarnn canna vuku bulan bir taarruzu savmak iin silah kullanmaya yetkilidirler.

 

YARDIM

MADDE 21 -Memur ve kamu grevlilerinden yurtiinde ve yurtdnda grevlerini ifa ederlerken veya sfatlar kalkm olsa bile bu grevlerini yapmalarndan dolay terr eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, len veya ldrlenler hakknda 2330 sayl Nakdi Tazminat ve Aylk balanmas Hakknda Kanun hkmleri uygulanr. Ayrca;

a) (Deiik: 28.02.1995 - 4082 s. Y. m.6.) Malul olanlarla, lenlerin ayla mstehak dul ve yetimlerine balanacak ayln toplam tutar, bunlarn grevde olan emsallerinin almakta olduklar aylklardan; emekli olanlarn terr nedeniyle ldrlmeleri halinde ise, dul ve yetimlerine balanacak ayln toplam tutar ve Kanuna gre kendisine balanabilecek emekli aylndan az olamaz. Yaamak iin gereken hareketleri yapamaycak ve bakasnn yardm ve desteine muhta olacak derecede malul olanlar ile lenlerin dul ve yetimlerine en yksek devlet memuru ayl zerinden, dierlerine mevcut aylklar zerinden, 30 yl hizmet yapm gibi emekli ikramiyesi denir. Bu bent hkmlerine gre ilgililere fazla olarak yaplan demeler, faturas karl ilgili sosyal gvenlik kurulularnca Hazineden tahsil edilir.

b) Yurtiinde ve yurtdnda kamu konutlarndan yararlanmakta iken malul olanlarn kendileri, lenlerin ayla mstehak dul ve yetimleri, Kamu Konutlar Kanununda gsterilen zel tahsisli konutlarda oturanlar hari olmak zere, bir yl sreyle kamu konutlarndan yararlanmaya devam ederler. Bu sre sonunda kamu konutundan kacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve zel tahsisli konutlarda oturanlarn istekleri halinde ikametgah olarak kullanacaklar yurtiindeki tanmazn kira bedeli on yl sre ile Devlete karlanr. Yurtdndaki zel tahsisli konutlarda oturanlarn yurtd kira bedelleri de istekleri halinde bir yl sre ile Devlete karlanr.

c) Konut kredisinden istifade bakmndan 2559 sayl Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 9 uncu maddesinin nc fkrasndaki hkm; malul olanlar ile bunlarn dul kalan ei, ei hayatta deilse veya evlenmi ise ocuklar hakknda da uygulanr.

d) (Deiik: 28.02.1995 - 4082 s. Y. m.6.) Malul olanlar, lenlerin dul kalan eleri ve reit olmayan ocuklar ile dul ve yetim brakmadan lenlerin anne ve babalar, yurtiinde Devlet Demiryollarnda, Denizyollar ehir Hatlarnda ve Belediye toplu tat aralarnda cretsiz seyahat ederler.

e) (Ek: 28.02.1995 - 4082 s. Y. m.6) Eksilen vcut organlar, yurtii veya yurtdnda en son teknik usullere gre yaplmas mmkn sunileriyle tamamlattrlr ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptrlr.

f) (Ek: 28.02.1995 - 4082 s. Y. m.6) Yurtiinde tedavileri mmkn olmayanlar, yetkili salk kurulularnn raporlarna istinaden yurtdnda tedavi ettirilirler.

g) (Ek: 28.02.1995 - 4082 s. Y. m.6) Yaamak iin gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar ile kimsesizler, kamu kurum ve kurulularna ait, bunlar bulunmad takdirde zel rehabilitasyon ve bakm merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde parasz olarak veya masraflar devlet tarafndan karlanmak zere barndrlr, baktrlr ve tedavileri yaptrlr.

h) (Deiik: 8/7/1999-4404/1 md.) Terrle mcadele grevi ifa ederken yaralanarak veya sakatlanarak haklarnda 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas Hakknda Kanun hkmleri uygulanm olan erba ve erler, yukardaki (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki haklardan; len erba ve erlerin dul kalan eleri ve T.C. Emekli Sand dndaki sosyal gvenlik kurulularna tabi olarak almayan ve bu kurululardan aylk almayan kz ocuklar, alarak hayatn kazanamayacak derecede mall ve muhta olan erkek ocuklar, reit olmayan ocuklar ile anne ve babalar ise, yukardaki (d) bendindeki haklardan aynen yararlanrlar.

) (Ek bent: 13.11.1995 - 4131 s. Y. m.1)Terrle mcadeleden dolay kyleri boaltlan niversite andaki rencilere ve lenlerin ocuklarna yksek renimleri sresince Babakanlka Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Fonundan karlksz burs verilir. Burs verilen renciler hakknda 351 sayl Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fkras uygulanmaz.

Kendilerine aylk balanan dul ve yetimler; ilgili sosyal gvenlik kurumlar mevzuat gerei aylklarnn kesilmesi halinde, bu madde ile verilen dier haklardan da yararlanamazlar.

 

TERRDEN ZARAR GREN DER KLERE YARDIM

MADDE 22 - (Deiik: 13.11.1995 -4131 s. Y. m.2)Terr eylemlerinden dolay yaralananlarn tedavileri Devlet tarafndan yaplr. Zarar gren, can ve mal kaybna urayan vatandalara, Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Fonundan ncelikle yardm yaplr. Bu fondan ilk ve orta renim andaki ehit ocuklarnn renim masraflar karlanr. Yardmn kapsam ve ls, Fonun mahalli yetkililerince belirlenecek miktar amamak kaydyla Fon Kurulunca tespit edilir.

 

EK MAD3DE 1 - (Ek: 13.11.1995 - 4131 s. Y. m.)

A) Genel, katma ve zel bteli kurum ve kurulularla mahalli idareler ve sermayesinin yarsndan fazlas kamuya ait olan her nevi teebbs veya bal ortaklklar, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi memur kadrolar ile szlemeli personel ve srekli ii kadrolarnn % 0.5`ini, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazl terr eylemleri nedeni ve etkisiyle;

a) ehit olan veya alamayacak derecede malul olan kamu grevlileri ile er ve erbalarn varsa elerinin, yoksa ocuklarndan birisinin, ocuklar da yoksa kardelerinden birisinin veya,

b) Malul olup da alabilir durumda olanlarn,

stihdam iin ayrmak ve bu fkra hkmleri erevesinde belirlenecek kiileri ie almak veya atamak zorundadrlar.

ileri Bakanl, yukardaki fkra kapsamna giren kiileri tespit etmek, bunlardan bir ie girmek iin istekli olanlarn nitelikleri ile i gereklerini gz nne almak suretiyle, ie alnmalar veya atamalarnn yaplmas iin, durumlarna uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kurulularna bildirmekle grevlidir. Bu kiilerin ie alnmalar veya atanmalar srasnda aktan atama izni alnmas gerekmez. Ancak, ilgililerin snav hari olmak zere, kadro veya iin gerektirdii nitelik, zellik ve artlar tamalar zorunludur.

ehit yaknlar ile alabilir durumda olan malullerin istihdamnda takip edilecek usul ve esaslar; Maliye, Milli Savunma, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlklar ile Devlet Personel Bakanl ve ve i Bulma Kurumunun grleri alnmak suretiyle, ileri Bakanlnca ay ierisinde karlacak bir ynetmelikle belirlenir.

B) Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazl terr eylemleri nedeni ve etkisiyle;

a) ehit olan veya alamayacak derecede malul olan kamu grevlileri ile er ve erbalarn varsa elerini, yoksa ocuklarndan birisini, ocuklar da yoksa kardelerinden birisini veya,

b) Malul olup da alabilir durumda olanlar,

Talep halinde, iverenler, 50 veya daha fazla ii altrdklar iyerlerinde (ayn il hudutlar iinde birden fazla iyeri bulunanlar iin toplam ii says dikkate alnr.) % 2 orannda, daimi ii statsnde, istihdam ile ykmldrler.

altrlacak bu kiilerin saysnn tespitinde daimi ii says esas alnr. % 2`nin hesaplanmasnda yarma kadar olan kesirler dikkate alnmaz. Yarm ve daha fazla olanlar tama ibla edilir.

lgili idarelerce, bu fkra hkmlerine aykr hareket eden iveren veya vekilleri hakknda, altrmad kii bana ve altrmad her ay iin o yl iin tespit edilen asgari cretin 10 kat para cezas verilir.

ehit yaknlar ile alabilir durumda olan malullerin iverenlerce istihdamnda takip edilecek usul ve esaslar; Milli Savunma ve ileri Bakanlklarnn grleri alnmak suretiyle, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca ay ierisinde karlacak bir ynetmelikle belirlenir. veren, altrmak zorunda olduu bu kiileri ve i Bulma Kurumu aracl ile salar.

 

EK MADDE 2 -(Ek: 29.08.1996-4178 s. Y. m.3) Terr rgtlerine kar icra edilecek operasyonlarda teslim ol emrine itaat edilmeyerek silah kullanmaya teebbs edilmesi halinde kolluk kuvveti grevlileri, failleri etkisiz klmak amacyla doruca ve duraksamadan hedefe kar ateli silah kullanmaya yetkilidirler.

 

BENC BLM

GEC HKMLER

 

Geici Madde 1 - 08.04.1991 tarihine kadar ilenen sular sebebiyle;

a) Verilen lm cezalar yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 sayl Cezalarn nfaz Hakknda Kanunun 19 uncu maddesi hkmne gre ekmeleri gereken cezalarnn on yln,

b) Mebbet ar hapis cezasna hkml olanlar ekmeleri gereken cezalarnn sekiz yln,

c) Dier ahsi hrriyeti balayc cezaya mahkum edilmi olanlar hkmllk sresinin bete birini,

ektikleri takdirde iyi halli olup olmadklarna baklmakszn ve talepleri olmakszn artla salverilirler.

Bu srelerin tayininde hkmlnn tutuklu kald sreler de hesaba katlr.

Bu hkmller hakknda 647 sayl Cezalarn nfaz Hakknda Kanunun Ek 2 nci maddesindeki indirim hkmleri uygulanmaz.

 

Geici Madde 2 -08.04.1991 tarihine kadar ilenen sular sebebiyle tutuklu olan sanklardan;

a) Hazrlk tahkikatnda, iddianameye esas olan suun vasfna,

b) Son tahkikatta, iddianamede beyan olunan sua veya deien su vasfna,

Gre Kanunda belirtilen cezann asgari haddi esas alnmak suretiyle geici 1 inci maddede belirtilen sreler kadar tutuklu kaldklar anlalanlar, Kanunun yrrle girmesinden itibaren otuz gn ierisinde,

1.Hakknda kamu davas almam tutuklu sanklar savclklarca,

2.Hakknda kamu davas alm tutuklu sanklar ilgili mahkemelerce,

3.Dosyalar Yargtayda veya Askeri Yargtayda bulunanlar ilgili dairesince veya Basavclklarnca,

Salverilirler.

Haklarnda kamu davas alacaklar ile daha nce kamu davas alm olan sanklarn yarglamalar yaplr. (...) Yaplan yarglama sonunda mahkumiyete ilikin hkmn kesinlemesini mteakip haklarnda Kanunun Geici 1 inci maddesinde belirtilen artla salverilme hkmleri uygulanr.

 

Geici Madde 3 -Bu Kanunun yaym tarihinden sonra, Geici 1 inci madde hkmlerinden istifade edecek olanlar, cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolay disiplin cezas aldklar takdirde, Ceza nfaz Kurumlar ile Tevkif evlerinin Ynetimine ve Cezalarn nfazna Dair Tzk hkmlerine gre disiplin cezalar kaldrlmad srece, Geici 1 inci madde hkmlerinden istifade edemezler.

 

Geici Madde 4 -08.04.1991 tarihine kadar;

a) (An. Mah.: E.: 1991/15, K.: 1991/22, T.: 19.07.1991 s. Karar ile iptal.)

b) Trk Ceza Kanununun 125., (...) maddelerine giren sular ileyenler,

c) Trk Ceza Kanununun ikinci kitabnn "Devlet daresi Aleyhinde lenen Crmler" balkl nc babnda yer alan hkmlere aykr hareket edenler ile Bankalar Kanununa aykr hareketle bankalardan haksz ve usulsz para alanlar, 1918 sayl Kaakln Men ve Takibi Hakknda Kanun hkmlerine muhalefet ederek menfaat temin edenler; usulsz, yolsuz ve gerek d ilemlerle ihracat, ithalat ve yatrm tevikleri suretiyle vergi iadesi, prim, kredi faiz fark ve benzeri adlarla kamu kaynaklarndan haksz menfaat temin edenler, yukarda belirtildii ekilde haksz, usulsz ve yolsuz olarak saladklar menfaat karlklar ve bunlarn fer`ilerini zamanamna baklmakszn demedikleri takdirde,

d) Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu maddelerine giren sular ileyenler,

Hakknda bu Kanununun Geici 1 inci maddesi hkmleri uygulanmaz. Ancak, bu maddede saylan sular dolays ile verilen lm cezalar yerine getirilmez. Bu hkmller hakknda;

lm cezasna hkm giyenler 20 yllarn; mebbet ar hapis cezasna hkmller 15 yllarn; dier ahsi hrriyeti balayc cezalara mahkum edilmi olanlar hkmllk sresinin 1/3 n; ektikleri takdirde iyi halli olup olmadklarna baklmakszn ve talepleri olmakszn artla salverilirler.

Bu srelerin tayininde hkmlnn tutuklu kald sreler de, hesaba katlr.

Bu hkmller hakknda 647 sayl Cezalarn nfaz Hakknda Kanunun Ek 2 nci maddesindeki indirim hkmleri uygulanmaz.

Geici 2 nci madde (...) ve Geici 3 nc madde hkmleri, bu hkmller hakknda da uygulanr.

 

Geici Madde 5 -403 sayl Trk Vatandal Kanununun 25 inci maddesinin (g) bendi gereince Trk vatandal kaybettirilenlerin bu Kanunun geici maddeler hkmlerinden istifade edebilmeleri iin bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren iki yl iinde yurda girilerinde herhangi bir art aranmaz ve hudut kaplarndan girileri engellenemez.

 

Geici Madde 6 -zel infaz kurumu binalar ina edilinceye kadar terr suundan tutuklu veya hkml olanlar dier infaz kurumlarnda muhafaza edilir.

 

Geici Madde 7 -Bu Kanunun 17 nci maddesi hkm, bu Kanunun yrrle girmesinden sonra bu kanun kapsamna giren sular ileyenler hakknda uygulanr.

 

Geici Madde 8 - Bu Kanunun 21 inci maddesi, 01.01.1968 tarihinden itibaren bu madde mulne girenleri de kapsayacak ekilde yaym tarihini takip eden aybandan geerli olarak uygulanr.

 

Geici Madde 9 - (An. Mah.: E.: 1991/18, K.: 1992/20, T.: 31.03.1992 s. Karar ile iptal)

 

YRRLKTEN KALDIRILAN HKMLER

MADDE 23 - a) 2 sayl Hyaneti Vataniye Kanunu,

b) 6187 sayl Vicdan ve Toplanma Hrriyetlerinin Korunmas Hakknda Kanun,

c) 765 sayl Trk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 nc maddeleri,

d) 2908 sayl Dernekler Kanununun 5 inci maddesinin 7 ve 8 numaral bentleri ile 6 nc maddesinin 2 numaral bendi,

e) 2932 sayl "Trkeden Baka dillerle Yaplacak Yaynlar hakknda Kanun",

Yrrlkten kaldrlmtr.

 

YRRLK

MADDE 24 -Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

 

YRTME

MADDE 25 - Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

7 Gn 24 Saat Hosting 7g24s.com

7 Gn 24 Saat Hosting 7g24s.com