İstiklal Marşımız
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Başkan'ın Mesajı
Merhaba Vatan...
18 Mart Mesajı
Kurucular Kurulu
Yönetim Kurulu
Şehit Asker Ağıdı
Bir Şehit Şiiri
Çanakkale Şehitlerine
İlgili Mevzuat
Sitemiz
kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
 
 
EHT OLANLARIN VARSLERNE SALANAN HAKLAR   
lgili Mevzuatlar Sayfasna Dn
1. EHTLKLERE DEFNEDLECEKLER
ehitliklere; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlklar ile Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlna mensup asker ve sivil kiilerden aada belirtilen durumlarda olanlar gmlr.

a. Harpte fiilen ate altnda lenler, ya da yaralanp tedavisi srasnda bu yarann sebep ve tesiri ile lenler veya geride bulunup da dman silahlarnn tesiriyle lenler, ya da yaralanp tedavi srasnda bu yarann sebep ve tesiriyle lenler,

b. gvenlik grevlerinde (disiplinsizlik ve ihmali grlenler hari) veya terr ve anari ile mcadelede lenler ya da yaralanp tedavi srasnda bu yarann sebep ve tesiri ile lenler,

c. Eitim, at, tatbikat, manevra gibi grevleri yapan asker kiilerden; grev yaptklar srada veya yetkili makamlarca grevlendirilmeleri nedeniyle, sabit grev yerlerinden ayrldktan sonra, vuku bulan bir olayda lenler veya yaralanp da sonradan bu yarann sebep ve tesiriyle lenler,

d. Kaakln men ve takibinde fiilen atma srasnda lenler, ya da yaralanp tedavi srasnda bu yarann sebep ve tesiriyle lenler,

e. Hudut emniyet hizmetlerinde iken silahl atma srasnda veya hudut emniyet hizmetinin ifasna ynelik dier faaliyetler srasnda kaza ve olaylarda lenler, ya da yaralanp tedavi srasnda bu yarann sebep ve tesiriyle lenler, (disiplinsizlik ve ihmali grlenler hari)

f. Trk Silahl Kuvvetleri mensubu veya Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlanlardan (emekli, istifa vb.) daha nce Trk Silahl Kuvvetleri mensubu olmalar gerekesiyle terr eylemlerine muhatap olarak lenler,

g. Herhangi bir askeri tesis, kla ve binann vs. yangn, sel, deprem, heyelan, gibi doal afetlere maruz kalmas nedeniyle lenler,

h. Hangi meslek ve snftan olursa olsun; vazifeli olarak askeri uak veya askeri maksatla kullanlan uak, helikopter, gemi ve denizaltnn herhangi bir sebep ve etki ile dmesi, batmas, infilak etmesi sonucu bu vastalarda bulunanlardan lenler, (disiplinsizlik ve ihmali grlenler hari)

i. Yurtdnda srekli grev veya her trl geici grev nedeniyle bulunan TSK. personelinden; bu grevlerinden dolay (grevleri sona ermi olsa bile) maruz kaldklar tedhi veya uradklar suikast sonucu lenler ile, T.C. Anayasas'nn 92 nci maddesi veya Trkiye'nin taraf olduu antlamalar uyarnca ya da 926 Sayl TSK. Personel Kanununun EK-10 ncu maddesi gereince grevlendirilenler ile yabanc lkelerde veya uluslararas sahalarda yaplan eitim, tatbikat, manevra veya harekat srasnda bu grevlerin balangcndan bitimine kadar geen sre iinde lenler.


2. EHT PERSONELN NAKL VE DEFN LEMLER

  a. Birlik Komutanlnn Yapaca lemler:

(1) ehit haberini, olay raporu ve ehit bildirim formu ile Jandarma Genel Komutanlna bildirir. ehidin ailesinin ikamet ettii yer l Jandarma Komutanlna da olay bildirip, aileye haber verilerek cenazenin defin yerinin tespit edilmesi istenir.

(2) Alnacak cevaba gre; ehidin cenazesini uak veya uygun vasta ile refakati nezaretinde bayraa sarl vaziyette defin belgeleri ile emniyetli bir ekilde defin yerine ulatrlmasn salar.

(3) ehidin lm kaydnn, nfusa kaytl olduu nfus mdrlne bildirilip bildirilmediini zellikle takip eder.

(4) MSB.l ehitlik Ynergesinin 7 nci maddesinde yazl nedenlerden dolay lm olanlar iin ("f" fkras hari) ehitlie gmlme hakkn kazandn ifade eden "EHADET BELGES" verilir. Bu belge, asgari J. Blge K.l ve eidi Birlik Komutanlklar tarafndan onaylanr.

ehitlik Ynergesi kapsamna girmeyen bir sebeple vefat eden erba ve erlerin ailelerine de, asgari Alay ve eidi Birlik K.lklarnca onaylanan "VEFAT BLDRM BELGES" verilir.

b. Defin Yerindeki l Jandarma Komutanlnn Yapaca lemler:

(1) Aile ile temasa geerek olay uygun bir ekilde aileye bildirir.

(2) Cenazenin defnedilecei yeri, mesaj ile ehidin birliine, Garnizon K.lna ve J.Gn Komutanlna bildirir.

(3) Birlii tarafndan gnderilen cenazeyi takip ederek, muhafaza edildii yerdeki uygun tedbirleri alr ve durumu Garnizon Komutanlna bildirir.

(4) J. Gn. K.l Destek Yardmn, defin hazrlklar esnasnda uygun bir zaman tespit ederek aileye teslim eder.

(5) ehit ailesi ile grlp, ailenin istekleri de gz nne alnarak defin zaman ve yeri tayin edilir. Askeri ve dini trenlere katlarak, Garnizon Komutanl ile birlikte ehidin defnini salar.

(6) ehit tabutuna sarl bayrak, bayrak kutusu ierisinde trene katlan en kdemli rtbeli vastasyla aileye teslim edilir.

(7) Defin sonucunu Jandarma Genel Komutanlna ve Birliine bildirir.

(8) ehidin fotorafn temin ederek, ehit listesine alr.

(9) Ailenin hazrlayaca belgelere yardmc olarak, Jandarma Genel Komutanl Personel Bakanlna gnderir ve haklarnn tamamen tahakkukuna kadar takip eder. Aile ile irtibat devam ettirir.

(10) ehit Aileleri Ziyaret Kartn aar ve ehit ailesini belirtilen zamanlarda ziyaret eder.

3. EHTLER N YAPILACAK TRENLER

a. Dini Tren:

ehit Cenazeleri, Garnizon K.lnn alaca tertip ve tedbirlere gre belirlenen camide yaplacak dini treni mteakip askeri trenle defnedilir.

b. Askeri Tren:

Tren, Merkez veya Garnizon Komutanl tarafndan Hizmet Kanunu ve Trk Silahl Kuvvetleri Tren Ynergesi (MY.56-6) esaslarna gre yaplr.

Ailelerin cami, ehitlik veya defnedilecei mezarlklara kadar gtrlmesi ve getirilmesi iin askeri makamlarca ara tahsis edilir.

ehitlere refakat eden aile fertlerinin, defin treninin icrasna kadar iskan iin orduevleri ve dier sosyal tesislerden istifadesi salanr.


4. EHTLE GMLME LEMLER VE EHT MEZARLARININ YAPILMASI

ehitler, rtbesine baklmakszn ada, parsel ve sra numarasna gre gmlr. ehit ailelerinin buna aykr istekleri kabul edilmez. Bir ada veya parsel bitmeden dier ada veya parsele geilmez.

ehitliklerde mezar ve mezar talar tek tip olarak yaptrlr ehit varisleri tarafndan yaptrlmak istenen mezarlar da ayn tip olur. Baka tip mezar yapmna msaade edilmez.

Bulunduu yerde ehitlik olmamas nedeni ile ehitlie gmlme imkan bulunmamas veya imkan bulunsa da buraya gmlmesi istenmeyen ehit naalar, ailelerinin arzu ettii yerdeki ehitlie veya ehitlik dndaki bir mezarla gmlr.

Belediye, ky veya aile zel mezarlklarna defnedilen ehitlerin mezarlar, Jandarma Genel Komutanlnca mevcut standartlara gre ina ettirilecei gibi, arzu edildii takdirde ehit ailelerince de yaptrlabilir. Bu durumda standart mezar bedeli istendii taktirde, fatura karl aileye denir.

ehitliklerden baka yerlerde yaptrlan ehit mezarlarnn bakm ve onarm masraflar ehit ailelerine aittir.


5. EHT VARSLERNE SALANAN MADD HAKLAR

a. Jandarma Genel Komutanl Destek Yardm:

ehidin defnedilecei yerdeki l J.K.lnca, ehit ailesinin acil ihtiyalarn karlamak maksadyla, ehidin; evli ise eine, bekar ise baba veya annesine, anne ve babas da yoksa cenazeyi teslim alan kardelerinden veya kanuni yaknlarndan birine defin hazrlklar esnasnda uygun bir zaman tespit edilerek teslim edilir.

b. lm Yardm ve Harcrah denmesi (Sb.,Astsb., Uzm.J.,Uzm.Erb.):

(1) 926 Sayl TSK. Personel Kanunu hkmleri gereince, yukarda belirtilen rtbeli personelin herhangi bir nedenle lm halinde, en yksek devlet memuru aylnn (ek gsterge dahil) iki kat tutarnda personelin grevli olduu birlik komutanlnca LM YARDIMI denir. Uzm.Erb.larn varislerine, Uzm.Erba Kanununun 16 nc maddesine gre, kendi maann iki kat tutarnda lm yardm denir.

(2) ehit olan veya vefat eden rtbeli personelin ailesine, 6245 Sayl Harcrah K. hkmlerine gre; beyan ettikleri ikamet yerine kadar Yurtii Srekli Grev Yolluu (Harcrah) denir.

c. Nakdi Tazminat:

2330 Sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas Hakkndaki Kanun, 2453 Sayl Yurtdnda Grevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylk Balanmas Hakknda Kanun, 3713 Sayl Terrle Mcadele Kanunu, 3497 Sayl Kara Snrlarnn Korunmas ve Gvenlii Hakknda Kanun, 2629 Sayl Uu, Parat, Denizalt, Dalg ve Kurbaa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamndaki grevleri ifa ederken ehit olan personelin varislerine nakdi tazminat denir.

2629 Sayl Uu, Parat, Dalg ve Kurbaa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamna girenlerin nakdi tazminat ilemleri birlik komutanlklarnca , dier personelin ise J.Gn.K.lnca yrtlr.

NAKD TAZMNATIN VARSLERE TAKSM
  ehit olan veya vefat eden personel;
- Bekar ise : % 50 anneye, % 50 babaya.
  - Bekar ve anne veya babadan biri vefat etmi ise : % 50 anne veya babaya, % 50 kardelere.

- Evli/ocuksuz ise : % 50 ee, % 25 anneye, % 25 babaya.
  - Evli/ocuklu ise : % 70 ee ve ocuklara, % 15 anneye, % 15 babaya.

- Evli/ocuklu, anne veya babadan biri vefat etmi ise: % 85 e ve ocuklara, % 15 anne veya babaya denir.

  - Dier hallerde ise, miras hukuku hkmleri uygulanr.


. T.C. Emekli Sand Genel Mdrlnce Yaplan Yardmlar:

(1) Aylk Balanmas:

5434 Sayl Emekli Sand Kanununa gre, hizmet sresi 30 yldan az olan ehit personelin ei, ocuklar, baba ve annesine 30 yl zerinden, hizmet sresi 30 yldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet sresi toplam zerinden aylk balanr.

5434 Sayl Kanunun 64 nc maddesinin (a,b,c,,d ve e) fkralarnda aklanan durumlardan dolay veya 2330 Sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas Hakkndaki Kanun kapsamnda mtalaa edilen grevler nedeniyle hayatlarn kaybetmi olanlarn baba ve annelerine (geride e ve ocuklarnn kalmas hali de dahil) muhtalk art aranmakszn vefat tarihini takip eden aybandan geerli olarak aylk balanr. Balanan aylklar e ve ocuklarn aylklarn azaltmakszn hazineden karlanr. Babaya balanan aylk, ana ve babaya eit olarak paylatrlarak denir.

Terrle mcadele, asayi ve gvenliin salanmas, kaakln men ve takibi gibi grevlerin dndaki olaylarda hayatn kaybedenlerin anne ve babalarndan muhtalk ve 65 yandan kk babalar iin malllk raporu (alarak hayatn kazanamaz eklinde) alnmas art aranmaktadr.


(2) Emekli kramiyesi Verilmesi (Erba ve Erler Hari):

(a) Sb., Astsb., Uzm.J.v., Uzm.Erb., Erba ve Erlerin kanuni miraslarna 5434 Sayl Emekli Sand Kanununa gre hizmet sresi 30 yldan az olan ehit personelin ei, ocuklar, anne ve babalarna kendi derece kademesi zerinden 30 yl hizmet yapm gibi, hizmet sresi 30 yldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet sresi toplam zerinden aylk balanr.

(b) 3713 Sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren olaylar nedeniyle hayatlarn kaybetmi olanlarn dul ve yetimlerine, en yksek devlet memuru brt ayl (ek gsterge dahil) zerinden 30 yl hizmet yapm gibi emekli ikramiyesi denir.

(c) 3713 Sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsam dndaki olaylar nedeniyle hayatn kaybedenlerin dul ve yetimlerine ise, ehidin grevde iken almakta olduu aylnn hizmet sresi ile arpm kadar emekli ikramiyesi denir.

(3) Ttn ve Alkol rnleri Sat Bedellerinden Pay Verilmesi:

ehit olan personelin dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sand Genel Mdrlnce ttn ve alkol rnlerinin sat bedellerinden pay verilir. deme, aylk balanmasna esas olan tarihten geerli olarak mteakip yln en ge ilk ay ierisinde ve ylda bir kez yaplr. Bu deme maaa balanma tarihi ile o yln Aralk ay sonuna kadar geen sre iin yaplr. Ay farklar yllk miktarn onikiye blnmesi suretiyle hesaplanr.

(4) renim Yardm:

Ttn ve Alkol rnlerinin Sat Bedellerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanun (3480 sayl kanun ) gerei ehit personelin renim grmekte olan ocuklarna yaplr.

renim Yardm iin, bir dilekeye renim belgesi eklenmek suretiyle T.C. Emekli Sand Genel Mdrl demeler Dairesi Bakanlna (ANKARA) mracaat edilmesi gerekir.

renim Yardmn, her yl 15 Eyll'e kadar bavuru yapanlar Ekim aynda ,15 ubat'a kadar bavuru yapanlar Mart aynda almaya hak kazanrlar. Yardm; ylda bir defaya mahsus olmak zere yaplr ve miktar her yl yeniden belirlenir.

d. Ordu Yardmlama Kurumu (OYAK) Yardm (Erba ve Erler hari) :

OYAK Genel Mdrlnce 205 Sayl Kanun gereince; OYAK'a ye olan Sb., Astsb., Uzm. J. ve Uzm. Erbalarn lm halinde verilir.

Miktar : Albay ve aa rtbeler iin kanuni miraslarna, Albay maann 20 kat, Kdemli Albay ve yukar rtbeler iin kendi aylklarnn 20 kat tutarnda lm yardm ve hizmet sresi esas alnarak emeklilik yardm yaplr.

Ayrca, OYAK'n yeleri iin ina ettii konutlardan ye ehit personelin e ve ocuklarnn edinebilmesi iin, ayr kontenjan belirlenerek sata sunulmaktadr.

demenin yaplabilmesi iin; hizmet belgesi, veraset ilam, l muayene otopsi raporu, defin ruhsat, vukuatl nfus kayt rnei, son iki aylk OYAK kesenei, varis dilekeleri J.Gn.K.l Personel Bakanl Emekli lem ubesince temin edilerek OYAK'a gnderilir.

e. Kira Yardm ve Kamu Konutlarndan Yararlanma (Erba ve Erler hari) :

Bu haktan sadece, lojmana girme hakk olan Sb.,Astsb., Uzm.J. ile Uzm.Erbalarn ayla mstahak dul ve yetimleri faydalanr.

3713 Sayl Terrle Mcadele Kanununun 21 nci Madde (b) Fkras gerei;"yurtiinde ve yurtdnda kamu konutlarndan yararlanmakta iken mall olanlarn kendileri, lenlerin ayla mstahak dul ve yetimleri, Kamu Konutlar Kanununda gsterilen zel tahsisli konutlarda oturanlar hari olmak zere bir yl sreyle kamu konutlarndan yararlanmaya devam ederler. Bu sre sonunda kamu konutundan kacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve zel tahsisli konutlarda oturanlarn istekleri halinde ikametgah olarak kullanacaklar yurtiindeki tanmazn kira bedeli "on yl" sre ile Devlete karlanr. Yurtdndaki zel tahsisli konutlarda oturanlarn yurtd kira bedelleri de istekleri halinde bir yl sre ile Devlete karlanr," kira d giderler kiralayana aittir.

Konut kiralama iin yaplacak ilemler; Mall olanlarn kendileri ile lenlerin ayla mstahak dul ve yetimleri, bir dileke ile Jandarma Genel K.lna mracaat ederek kira yardmndan faydalanmak istediklerini bildirirler Bundan sonra takip edilecek yol, J.Gn.K.l Lojistik Bk.lnca kendilerine yazl olarak bildirilir.

f. Toplu Konut Fonundan Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi:

5434 Sayl T.C. Emekli Sand Kanunu'nun 64 nc Maddesi, 2330 Sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas Hakknda Kanun, 2453 Sayl Yurt Dnda Grevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylk Balanmas Hakknda Kanun, 2629 Sayl Uu, Parat, Denizalt, Dalg ve Kurbaa adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun kapsamndaki grevler nedeniyle ehit olanlar ile barta ve olaanst hallerde yaplan tatbikat ve manevralar srasnda bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarn kaybedenlerin,

Aadaki ncelik srasna gre;

- Maaa balanan dul eini,

- Ei hayatta deilse veya evlenmise, maaa balanan ocuklarn,

- Mtereken bunlar bulunmad takdirde, maaa balanan baba veya anasn,

Konut sahibi yapmak amacyla fondan kredi verilir.

Bu kredi, ehit olan veya hayatn kaybedenlerin ailelerine bir defaya mahsus olmak zere sadece bir hak sahibine verilir.

Kredi miktar, her yl Devlet statistik Enstits'nce TRKYE geneli iin ilan edilen yllk tketici fiyat art oran kadar artrlr.

Krediye faiz uygulanmaz. Bu krediden yararlanmak iin ncelikle T.C. Emekli Sand Genel Mdrlne bavurularak "Hak Sahiplii Belgesi"nin alnmasn mteakip Emlak Bankas'na mracaat edilmesi gerekmektedir.

Kredinin geri denmesi, hak sahibinin her trl tazminatlar dahil olarak almakta olduu maann 1/4' tutarndaki miktar T.C. Emekli Sand Genel Mdrlnce kesilmesi suretiyle yaplr. Kredinin vadesi, borcun tamamen dendii zamandr.

g. Halk Bankas Destek Kredisi (ehit Dul Yetimleri Kredisi):

Terrle mcadele ederken ehit denlerin dul kalan eleri ile ocuklarndan; ilk kez iyeri amak isteyen veya en fazla 6 ay nce iyeri am olanlar yararlanabilir.

Kredinin % 70'i; makine, tesis, hammadde ve yardmc malzeme alm ile iletme giderleri iin kullandrlmaktadr. Vade; 3 yl olmak zere, ilk yl ana para demesiz, % 40 faiz + komisyon eklindedir. Kredinin kullanm ile ilgili dier artlar, mracaat srasnda banka tarafndan bildirilir.

. ehit Yaknlarna Temini:

3713 Sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamndaki olaylarda terr eylemleri nedeni veya etkisiyle ehit olan kamu grevlileri ile erba ve erlerin yaknlarndan birine kamu ve zel sektrde i verilmesi hususu 4131 Sayl Kanun ile dzenlenmi olup, uygulama ileri Bakanlnca yrtlmektedir. Konuyla ilgili aklamalar aada belirtilmitir.

(1) ehit Yaknlarnn Hak Sahiplii:

  (a) lk hak sahibi ehidin eidir. Einin olmamas veya talepte bulunmamas halinde,

  (b) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluunda memur, szlemeli personel veya srekli isi kadrolarnda almayan OCUKLARINDAN BR, ocuklar da yoksa veya yalar itibariyle alamayacak durumda iseler,
(c) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluunda memur, szlemeli personel veya srekli ii kadrolarnda almayan KARDELERNDEN BR olmak zere ehit ailesinden "SADECE BR K BU HAKTAN YARARLANABLR".

() ocuk veya kardelerden ncelikle (ie girecei kurumun st ya snrn aamamak zere), ya byk olann ie alnmas esastr.


(2) Bavuru sresi:
  (a) Bu imkandan yararlanmak isteyen hak sahipleri, ehitlik olaynn meydana geldii tarihten itibaren (5) yl ierisinde bavurmak zorundadrlar. Bu sre ierisinde yaplmayan bavurular dikkate alnmaz.

  (b) Ancak, olay tarihi itibariyle ve mteakip (5) yl ierisinde istihdam edilebilecek hak sahibi bulunmamas halinde yukardaki sre, ehidin ya kk ocuklar veya kardelerinden birinin 18 yana girdii tarihten itibaren balar.

  (c) Gemite meydana gelen ve 3713 Sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamnda yer alan olaylarda ehit olanlarn yaknlar iin bavuru sresi, konuyla ilgili ynetmeliklerin yrrle girdii 29 Mart 1996 tarihinden itibaren balar.

  (3) Mracaat Esaslar:

  Hak sahibi ehit yakn, bu brorle birlikte gnderilen i istek formunu doldurduktan sonra bu forma;

   (a) Yine bu brorle gnderilen ehit Belgesini,

   (b) renim Belgesini (Son bitirdii okul diplomas veya k belgesi),
   (c) Vukuatl Nfus Kayt rneini (Anne, Baba, E, ocuklar ve Kardeleri de gsterir ekilde),

   () Sabka Kayt Belgesini,

  Ekleyerek ikamet ettii yerdeki kaymakamla veya valilie mracaat eder.

  iin mracaat eden kii ilk hak sahibi deilse, kendinden nceki hak sahiplerinden alaca "HAKLARINDAN FERAGAT ETTKLERNE DAR NOTER TASDKL BEYANLARI"da mracaat evraklarna ekleyecektir. ehit einin bavurusu halinde dier aile fertlerinden feragat beyan alnmaz.

  Yukardaki esaslara gre yaplan i talepleri ile ilgili dosyalar Valiliklerce LER BAKANLIINA gnderilir ve burada yaplacak deerlendirme sonucunda bakanlka atama yaplr.

  6. EHT VARSLERNE TANINAN DER HAKLAR

  a. Bayrak:

  ehidin tabutu zerine sarlan bayrak, bayrak kutusu ierisinde, ailesinin talebi halinde; ei, en byk erkek evladndan balayarak ocuklar, baba veya annesi srasna gre kanuni miraslarna verilir.

  b. Madalya ve Berat:

  Birlik Komutanlnn teklif etmesi halinde, ehit olan personelin varislerine T.S.K. Sava Takdirnamesi Madalya ve Nian Ynetmelii gerei T.S.K. vn Madalyas, Devlet Madalya ve Nianlar Ynetmelii gereince de Devlet vn Madalyas verilmektedir.

  Madalya, ehidin en byk erkek ocuuna, yoksa en byk kz ocuuna, yoksa babasna, o da yoksa annesine, annesi yoksa eine, einin yokluu halinde dier miraslarna verilir.

  c. ehit Olan Bir Ykmlnn Kendisinden Sonra Silah Altna Alnacak lk Kardeinin Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulmas:

  (1) 1111 Sayl Askerlik Kanununun 10 ncu maddesi 9 ncu fkrasna gre ehit personelin kendisinden sonra silah altna alnacak ilk kardei istekli olmadka silah altna alnmaz.

  (2) Hak sahibi personelin bu konuda bal bulunduu askerlik ubesine yazl mracaat gerekmektedir.

  (3) Bu haktan; 1076 Sayl kanuna tabi yedek subaylar ile, 1111 Sayl kanuna tabi erba ve erlerin kardeleri istifade eder.

  . ehit Kardelerinden Veya ocuklarndan Birinin Yerli Askerlik ubelerine Yakn Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapmas:

  (1) ehit personelin kardelerinden veya ocuklarndan biri, acemi eitimlerini mteakip yerli askerlik ubelerine yakn birliklere tertip edilir.

  (2) Bu talep askerliin her safhasnda yaplabilir.


  (3) Bu haktan, terrle mcadele esnasnda ehit olan TSK mensuplar ile devlet memurlarnn (Polis, retmen, Mhendis vb.) oullar ve kardeleri istifade eder. Ayrca; ehit olan ykmllerin kardelerinden biri askerlik hizmetinden muaf tutulsa dahi dier kardelerden biri bu haktan yararlanr.

  (4) Hak sahibi personel veya ailesi, yerli askerlik ubesine yakn bir birlie tertip edilmesini istedii olu veya kardei iin ncelikle askerlik ubesi bakanlna, bu bavuru iin ge kalnmsa, eitim birliine veya olu/kardein mensup olduu Kuvvet Komutanlna (Jandarma Snfna mensup olanlar J.Gn.K.lna) aadaki belgelerle mracaat gerekmektedir.

  - Dileke, Vukuatl Aile Nfus Kayt rnei asl,
  - Askerlik ubesi Bakanlnca onaylanm ehit belgesi.

  d. Hastanelerden Yararlanma:

  Maa balanan e, ocuk, anne ve babalara baka bir Sosyal Gvenlik Kurumunun (SSK, BA-KUR gibi) salk hizmetlerinden faydalanmyorsa, bunlarn tedavi giderleri T.C. Emekli Sand'nca ilgili mevzuat hkmlerine gre karlanr ve salk karneleri T.C.Emekli Sand Gn.Md.lnce verilir. Salk Karnelerinin dolmas veya kaybolmas halinde maa czdan fotokopisi, (2) adet vesikalk fotoraf ve dileke ile Emekli Sand Genel Mdrlne veya bal bulunulan Blge Mdrlklerine bavurulur.

  Hizmet Kanununun 70 nci maddesine gre; harp ve vazife mallln gerektiren sebeplerden dolay len Yedek subay (Astemen), Erba ve Erlerin aylk almaya mstahak dul ve yetimleri de askeri hastanelerden istifade ederler.

  e. Askeri Kimlik Kart Verilmesi:

  Muvazzaf Sb., Astsb., Uzm. J.v. ve Uzm. Erbalarn lmeleri halinde;
    (1) Dul elerine (karlarna,kadn Sb.lar iin kocalar na),
  (2) Dul ve yetim maa balanan ana ve babalar ile, ehitlik Ynergesinin 7 nci maddesinde (f fkras hari) belirtilen personelin (kendisine maa balanan ve balanmayan) anne ve babalarna,

  (3) Yetim maa balanabilen erkek ocuklar ile evlenmemi veya dul kalm veyahut boanm kz ocuklarna TSK. Kimlik kart verilir.

  f. Orduevlerinden Yararlanma:

  ehit Muvazzaf Sb., Astsb. dul ve yetimleri (anne, baba dahil) kendilerine verilen TSK. Kimlik Kart ile Orduevleri ve askeri tesislerden yararlanabilir.

  T.S.K. de grev yaparken ehit olan Yedek Subaylarn aile fertlerinin talepleri halinde Garnizon Komutanlklarnca yaplacak incelemeyi mteakip uygun grlenlere"ORDU EVLER GN BRLK GR KARTI" (Mavi Renkli) verilir.


  g. zel Eitim Merkezlerinden Yararlanma:

  (1) ehit Sb., Astsb. ve Uzm. J. v. dul ve yetimlerine zel Eitim Merkezlerinden faydalanmada (+30) puan verilir.

  (2) Mracaatlarn 01 OCAK-15 UBAT tarihleri arasnda J.Gn.K.l Personel Bakanlna yaplmas gerekmektedir. Mracaat formlar l Jandarma Komutanlklarndan temin edilebilir.

  . Ulam Aralarndan cretsiz stifade:

  (1) Terrle mcadele grevi ifa ederken lenlerin dul kalan eleri, T.C.Emekli Sand dndaki sosyal gvenlik kurulularna tabi olarak almayan ve bu kurululardan aylk almayan kz ocuklar, alarak hayatn kazanamayacak derecede mall ve muhta olan erkek ocuklar, reit olmayan ocuklar ile anne ve babalarna,

  (2) OHAL Blgesindeki olaylarn bastrlmas iin yaplan hava operasyonlarnda ehit olmas sonucu harp mall saylanlarn dul eleri ve reit olmayan ocuklarna,

  (3) Dier grevler sebebiyle ehit olanlarn maa balanan dul elerine,

  Emekli Sand Gn.Md.lnce cretsiz Seyahat (SERBEST) Kart verilir. Yukarda saylanlar, Devlet Demiryollar, Trkiye Denizcilik letmeleri i hat vastalarnda 1. mevkide ve Belediye vastalarnda cretsiz seyahat ederler. Terrle Mcadele Kanunu kapsamna girenlerin dul ve yetimleri bu aralara ek olarak, Belediye tarafndan kurulan irketler ve zel firmalar araclyla yaptrlan toplu tam iinde kullanlan aralardan da istifade ederler.

  h. 2684 Sayl Kanuna Gre lkretim ve Ortaretimde Parasz Yatl Veya Burslu renci Okutma ve Bunlara Yaplacak Sosyal Yardmlar:

  2684 Sayl kanunun 5. maddesinin 1.fkrasna gre; durumlar 5434 Sayl T.C. Emekli Sand Kanununun 65.maddesinin (d) fkras, 2330 Sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas hakknda kanun, 2453 Sayl Yurtdnda Grevli Personele Tazminat verilmesi aylk balanmas hakknda kanun kapsamna uyan kiilerin ocuklarndan, Milli Eitim Bakanlnca tespit edilecek kontenjan kadar snavsz olarak parasz yatl rencilie alnrlar. Ancak bu gibi rencilerden, zel giri snav ve kayt kabul artlar bulunan eitim/retim kurumlarna alnacaklarn, bu kurumlarn kayt/kabul artlarn tamalar ve snavlarn kazanmalar gerekmektedir.

  . Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarndan ve renci Kredisinden ncelikle stifade Etme mkan ve Yksek renim renci Katk Payndan Muaf Tutulmas:

  (1) 2330 Sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas hakkndaki kanunun 7 nci maddesine gre; bu kanunda yazl hallerde lenlerin veya alamayacak derecede sakat kalanlarn ocuklarndan, yksek renim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yksek renim kredilerinden (yrrlkteki mevzuata gre) ncelikle yararlanrlar.

  (2) Yksek renimdeki ehit ocuklarndan renci katk pay alnmaz.(kinci retim hari)


  i. ehit ocuklarnn Bilgi Bankasna Kayt Edilmesi:

  (1) renim grmekte olan ehit ocuklarna burs verilerek okutulmas konusunda toplumun eitli kademelerinden talepler gelmektedir.

  (2) leride verilecek bu tr burslardan yararlanmak maksadyla renim ana gelen ehit ocuuna ait bilgilerin ikamet yerindeki l J.K.lna ve J.Gn.K.l Per.Bk.l Sos.Hiz..Md.lne bildirilmesi gerekmektedir.

  j. Okullara ncelikle Alnma:

  Giri koullarn tayan ehit ocuklar ile z kardelerinin Askeri Okullara giri esaslar aaya karlmtr.

  (1) Kara Harp Okulu:

  Giri koullarn tamak kaydyla; SS'dan her yl Komutanlka belirlenen puan almas halinde, ald puann % 30'u ilave edilir.

  (2) Askeri Liseler:

  Giri koulu olarak diploma notlarnn belirli bir puann zerinde olmas aranmaz, snava giri ylnn HAZRAN dneminde dorudan mezun olmak yeterlidir.

  n salk, Beden eitimi ve mlakat seimlerinde herhangi bir ncelik tannmaz.

  Baar puan iin; yazl snav notunun % 35'i orannda not alanlarn aldklar nota, tam puann % 20'si orannda puan ilave edilir.

  (3) Astsubay Hazrlama Okullar

  Giri koulu olarak diploma notlarnn belirli bir puann zerinde olmas aranmaz, snava giri ylnn HAZRAN dneminde dorudan mezun olmak yeterlidir.

  n salk, Beden eitimi ve mlakat seimlerinde herhangi bir ncelik tannmaz.

  Baar puan iin; yazl snav notunun % 30'u orannda not alanlarn aldklar nota, tam puann % 25'i orannda puan ilave edilir.

  (4) Astsubay Snf Okullar:

  (a) Kt'a kayna :

  Giri koulu, n salk, Beden eitimi ve mlakat seimlerinde herhangi bir ncelik tannmaz.

  Baar puan iin; yazl snav notunun % 30'u orannda not alanlarn aldklar nota, tam puann % 25'i orannda puan ilave edilir.

   (b) Sivil Kaynak:

  Giri koulu olarak lise mezunu adaylarn SS'n kazanm olmalar art aranr. n salk, Beden eitimi ve mlakat seimlerinde herhangi bir ncelik tannmaz. Baar puan iin; lise mezunu adaylarn SS puanlarna aldklar puann % 30'u ilave edilir.

  (5) Uzman Jandarma Okullar:

  ehit ocuklar ile z kardelerine % 10 Kontenjan tannmakta olup, Genel Yetenek ve Genel Kltr snavlarnda aldklar notlara gre en yksek puanl adaydan balamak zere kendi aralarnda baar sralamasna tabi tutulurlar. Buna ramen, adaylarn % 10 Kontenjann dnda kalmalar halinde yazl snavlardan aldklar puana, bu puann % 30'u ilave edilmek suretiyle Genel Baar sralamasna tabi tutulmalar salanr.

  k. ehit Subay ve Astsubaylarn ahsi Tabancalarnn Varislerine Devri:

  Tabancay adna tescil ettirecek varis, veraset ilam ve 18 yandan byk varislerden alaca onayl feragatname ile J.Gn.K.l Loj. Bk.lna mracaat eder. Buradan verilecek menei belgesini aldktan sonra ruhsat iin Jandarma Blgesinde ikamet edenler l Jandarma Komutanlklarna, dierleri ise l Emniyet Mdrlklerine bavurur.

  l. ehit Yaknlarna Silah Tama zin Belgesi Verilmesi:

  Ateli Silahlar ve Baklar ile Dier Aletler Hakkndaki Ynetmelik gereince; ehit personelin e ve ocuklar ile anne ve babalarna, talepleri halinde silah tama izni verilebilmektedir. Bu konudaki bavurular, Jandarma Blgesinde ikamet edenler iin l Jandarma Komutanlklarna, dierleri iin l Emniyet Mdrlklerine yaplr.

  7. EHT VARSLERNE YARDIM YAPAN VAKIF VE KURUMLAR

  a. TSK. Dayanma Vakf (TSKDV) Yardm (Erba ve Erler hari) :

  Trk Silahl Kuvvetlerinde grevli olup, vakfa ye olan (yllk olarak belirlenen miktarlarda ba yapan) Sb., Astsb., Svl.Me., Uzm.J. ve Uzm.Erbalardan hizmette bulunduklar srede, her ne sebeple ve suretle olursa olsun vefat edenlerin e, ocuk, ana ve babalarna, vakf ynetim kurulunca belirlenen miktarlarda maddi yardm yaplr.

  b. Mehmetik Vakf (Sadece Erba ve Erler indir.):

  (1) Toptan deme :

  Mehmetik Vakfnca, ehit olan veya her ne sebeple olursa olsun vefat eden erba ve erlerin varislerine aadaki tabloya gre deme yaplr.

  TOPTAN DEMENN VARSLERE TAKSM

  - Bekar ise : % 50 anneye, % 50 babaya,

  - Bekar ve anne veya babadan biri vefat etmi ise : tamam hayatta olan anne veya babaya,

  - Evli/ocuksuz ise : % 70 ee, % 15 anneye, % 15 babaya, anne veya babadan biri lmse, % 30'u sa kalana,

  - Evli/ocuksuz ve anne/baba sa deilse : % 70 ee, % 30'u Ynetmelik kapsamndaki kardeler arasnda eit olarak paylatrlr, Ynetmelikteki artlar tayan karde de yoksa tamam ee,

  - Evli/ocuklu ise :% 40 ee,% 60' eit olarak ocuklara, e lmse tamam ocuklarna,

  - Bekar ve anne/baba vefat etmi ise: Ynetmelik kapsamndaki kardelere (eit ekilde) denir.

  Aklama : Mehmetik Vakf Ynetmeliinin 43 nc maddesine gre; Yardmn yaplmasna karar verilecei tarihe kadar, yardma mstahak olan kiilerden blc, ykc, irticai faaliyet iinde bulunduuna dair haklarnda mahkeme karar bulunan veya gvenlik ve istihbarat birimlerince bilgi verilen kiilere, yabanc uyruklu olup da yardmn yaplaca tarihte yurt dnda oturmakta olan elere bu yardm yaplmaz.


  (2) Doum Yardm :

  Erba veya erin vefat tarihinde ana rahminde olup da sa doan ocuu iin bir defaya mahsus olmak zere M.Vakf Ynetmeliinin ilgili hkmleri gereince eine, deme tarihinde ei lmse, ocuun bakmn stlenmi vasiye denir.

  (3) lm Yardm :

  Erba veya erin vefat tarihinden sonra len her ocuu iin, len ocuun annesine, annesi ocuu terk etmi ise vasisine denir.

  (4) Bakm ve renim Yardm :

  len erba ve erlerin ocuklarnn bakm ve renimlerini srdrebilmeleri iin, malliyet ve renim durumlarna gre her yl Vakf tarafndan belirlenen miktarlarda (her ayda bir) yardm yaplr. Yardmlarn alnabilmesi iin dileke ve vukuatl nfus kayt rnei ile T.S.K. Mehmetik Vakf Genel Md.l (Trkoca Cad. No:16 06520 Balgat/Ankara)'ne mracaat edilmesi gerekmektedir.

  c. Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu:

  Yardma, bakma ve korunmaya ihtiya duyan ehitlerimizin e, ocuk, anne ve babalar Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumuna bal;

  - ocuk Yuvalar
  - Yetitirme Yurtlar
  - Kre ve Gndz Bakmevleri
  - Huzurevleri
  - Bakm ve Rehabilitasyon Merkezleri
  - Toplum Merkezleri
  - Kadn Misafirhaneleri
  - Yal Danma Merkezleri
  gibi kurulularndan kurum olanaklar ve ilgili ynetmelikler erevesinde ncelikle yararlanabilmektedir.

  Bu imkandan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Genel Mdrlne veya l Sosyal Hizmetler Mdrlklerine bavurmalar gerekmektedir.

  . Zbeyde Hanm ehit Analarn Koruma Vakf:

  ehit ailelerine ekonomik ve sosyal yardmlar yaplmaktadr.

  8. EHT VARSLERNN HAKLARININ TAHAKKUKU N GEREKL BELGELER VE SORUMLULUKLAR

  a. ehit Olan Personelin Birlik Komutanl Tarafndan Dzenlenecek Belgeler:

  (1) Aylk balanmas ile ilgili olarak:

  Yrrlkteki mevzuat esaslarna gre dzenlenecek belgeler, belirtilen sreler ierisinde J.Gn.K.lna gnderilir.. (Bu ilemler birlik ve kurumlarn Per.ube/Ks.larnca takip edilir.)

  (2) Nakdi Tazminat verilmesi ile ilgili olarak:

  Yrrlkteki mevzuat esaslarna gre tanzim edilecek nakdi tazminat dosyalar (Vefat eden her personel iin, Kanun kapsamnda olup olmadna baklmakszn dosya tanzim edilir) dorudan J.Gn.K.lna gnderilir.. (Bu ilemler birlik ve kurumlarn Hrk. Asy.ube/Ks.larnca takip edilir.)

  (3) Mehmetik Vakf Yardm ile ilgili olarak:

  T.S.K. Mehmetik Vakf Ynetmelii(No:2/Temmuz 1997 basml)'nn 56/a maddesinde belirtilen belgelerden Olay Tutana, Durum Belgesi ve yaplm ise Otopsi raporu veya doktor raporu dorudan Mehmetik Vakf Genel Mdrlne gnderilir, ayn yazyla (Ek konulmadan) J.Gn.K.lna da bilgi verilir. (Bu ilemler birlik ve kurumlarn Per.ube/Ks.larnca takip edilir.)

  (4) Terhis lemleri le lgili Olarak:

  ehit personelin terhis belgesi dzenlenirken; terhis belgesinin ilgili blmne ehit statsnde olduu aka belirtilir ve ehit olmasna sebep olan olayla ilgili belgelerden ahsi dosyasna konularak aklayc bir yaz ekinde askerlik ubelerine gnderilir.

  b. Dul-Yetimlerinin kamet Ettii Yer l J.K.lklarnca Dzenlenecek Belgeler (Varislerle Koordine Edilerek):

  Yrrlkteki mevzuat esaslarna gre dzenlenecek maa tahsisine ilikin dul ve yetim belgeleri belirtilen sreler iinde dorudan J.Gn.K.lna gnderilir.

  Maa tahsis ilemleri takip edilirken; brorn 5/d-(1) maddesinde belirtilen esaslar dikkate alnarak, muhtalk art aranp aranmayaca iyi ayrt edilir ve muhtalk art gerekmeyen olaylar kapsamndaki ehit personelin varisleri iin muhtalk belgeleri dzenlenmez.

  Yrrlkteki mevzuat esaslarna gre tanzim edilecek Nakdi Tazminata ilikin belgeler, ehit personelin birlik komutanlna ve J.Gn.K.lna gnderilir.

  Bu ilemlerin her safhasnda l J.K.lklar tarafndan ehit ailesine yardmc olunur. Tereddte dlen hususlarda,J.Gn.K.lnn konuyla ilgili birimleriyle koordine edilir.

  T.S.K. Mehmetik Vakf Ynetmeliinin 56/a maddesinde belirtilen belgelerden; hak sahipleri tarafndan Vakfa hitaben yazlm yardm talep dilekeleri ve vukuatl nfus kayt rnei dorudan Mehmetik Vakf Genel Mdrlne gnderilerek, ayn yazyla (Ek konulmadan) J.Gn.K.lna da bilgi verilir.
  7 Gn 24 Saat Hosting 7g24s.com

  7 Gn 24 Saat Hosting 7g24s.com